Operasiýa ulgamy: WindowsAndroid
Kategoriýa: Oýunlar
Ygtyýarnama: mugt
Reýting:
Resmi sahypa: Hearthstone
Wikipediýa: Hearthstone

Düşündiriş

“Hearthstone” – “Blizzard Entertainment”-iň “Warcraft” älemine esaslanýan meşhur oýun. Oýun türgenleşik, dostlukly duel, meýdançadaky ýaryşlar, beýleki oýunçylar bilen gapma-garşylyk we başlyklar bilen söweş ýaly dürli oýun rejelerini öz içine alýar. “Oththstone” oýunçylary nobatdaky saýlanan şahsyýetiň ýygnanan kartoçkalaryny ýerine ýetirýärler we ýeňiş gazanmak üçin dürli jadylary, ukyplary ýa-da gahrymanlaryň ýaraglaryny ulanýarlar. Oýunda ýaryşlara gatnaşmak we dürli kartoçkalary satyn almak arkaly alyp bolýan seýrek we güýçli kartoçkalar bar. Şeýle hem, “Hearthstone” täze kartoçkalary döretmek üçin ulanylýan jadyly tozany almak üçin islenmeýän kartoçkalary öçürmäge mümkinçilik berýär.

Esasy aýratynlyklary:

  • Şahsyýetiň uly seçimi
  • Oýun etmegiň giň mümkinçilikleri
  • Dürli oýun rejeleri
Hearthstone

Hearthstone

Wersiýa:
19.4.1.72661
Dil:
English, Русский, Français, Español...

Göçürip Hearthstone

Göçürip başlamak üçin ýaşyl düwmä basyň
Downloadüklemek başlandy, brauzeriňizi göçürip almak penjiresini barlaň. Käbir meseleler bar bolsa, düwmä ýene bir gezek basyň, dürli göçürip almak usullaryny ulanýarys.
Bu programma üpjünçiligi Battle.net dogry işlemegini talap edýär

Hearthstone Teswirler

Hearthstone baglanyşykly programma üpjünçiligi

Meşhur programma üpjünçiligi
Seslenme: