Operasiýa ulgamy: WindowsAndroid
Kategoriýa: Oýunlar
Ygtyýarnama: Demo
Reýting:
Resmi sahypa: Minecraft
Wikipediýa: Minecraft

Düşündiriş

Minecraft – Mojang kompaniýasynyň gurluşyk reanrynyň meşhur oýny. Oýun, dört oýun re iniminde dürli serwerlerde beýleki oýunçylar bilen ýeke özi ýa-da köpçülikleýin çeper eser döredip, bloklary ýok edip ýa-da sazlap bilýän, ajaýyp gurluşlary emele getirip bilýän bir keşbi dolandyrmaga mümkinçilik berýär. Minecraft köp dürli zatlary, bloklary, haýwanlary we çäge gutusy reanrynda Minecraft oýnunyň ýabany dünýäsinde diri galmak elementleri bilen gurlan ägirt dünýäni öz içine alýar. Oýun has amatly oýun üpjün etmek üçin yzygiderli ösýär we täzelenýär.

Esasy aýratynlyklary:

  • Uly oýun dünýäsi
  • Dürli oýun rejeleri
  • Çeper eser döretmek ukyby
  • Oýuny gowulandyrmak üçin täzeläň
Minecraft

Minecraft

Wersiýa:
1.16.5
Dil:
English (United States), Türkçe, Русский, Қазақша...

Göçürip Minecraft

Göçürip başlamak üçin ýaşyl düwmä basyň
Downloadüklemek başlandy, brauzeriňizi göçürip almak penjiresini barlaň. Käbir meseleler bar bolsa, düwmä ýene bir gezek basyň, dürli göçürip almak usullaryny ulanýarys.
Bu programma üpjünçiligi Java dogry işlemegini talap edýär

Minecraft Teswirler

Minecraft baglanyşykly programma üpjünçiligi

Meşhur programma üpjünçiligi
Seslenme: