Operasiýa ulgamy: Windows
Kategoriýa: Aldaw
Ygtyýarnama: mugt
Reýting:
Resmi sahypa: Cheat Engine
Wikipediýa: Cheat Engine

Düşündiriş

Cheat Motor – dürli oýunlaryň maglumatlaryna aralaşmak üçin ykjam we peýdaly programma. Cheat Motor, oýnuň kynçylyk derejesini ýönekeýleşdirmegi başarýar we oýnaýja ýokary derejeli saglyk ätiýaçlyklaryny, oýun walýutasyny, ýaraglary we beýleki çeşmeleri üpjün edýär. Programma üpjünçiligi, pleýeriň şahsy zerurlyklary üçin iň köp oýunlaryň bahalaryny we sazlamalaryny bölekleýin üýtgetmäge mümkinçilik berýär. Şeýle hem programma üpjünçiligi, oýunlarda durmuşa geçirmek üçin öz aldawlaryňyzy we tälimçileriňizi döretmäge mümkinçilik berýär. Cheat Motor iň az ulgam çeşmelerini sarp edýär we ýönekeý interfeýsi bar.

Esasy aýratynlyklary:

  • Çäklendirilmedik oýun çeşmelerini almak
  • Oturgyçlary we tälimçileri döretmek
  • Nyşanlaryň hereketleriniň tizlenmegi
  • Oýunyň kynçylyk derejesini ýönekeýleşdirmek

Ekran suratlary:

Cheat Engine
Cheat Engine
Cheat Engine
Cheat Engine
Cheat Engine
Cheat Engine

Cheat Engine

Wersiýa:
7
Dil:
English

Göçürip Cheat Engine

Göçürip başlamak üçin ýaşyl düwmä basyň
Downloadüklemek başlandy, brauzeriňizi göçürip almak penjiresini barlaň. Käbir meseleler bar bolsa, düwmä ýene bir gezek basyň, dürli göçürip almak usullaryny ulanýarys.

Cheat Engine Teswirler

Cheat Engine baglanyşykly programma üpjünçiligi

Meşhur programma üpjünçiligi
Seslenme: